הרינו מתכבדים להעביר לעיונך את עדכון מס' 13 , שעוסק בנושא האינטראקציה בין ביטוחי המזמין
לביטוחי קבלן המשנה.

קיזוז תשלום מקבלן משנה לצרכי כיסוי ביטוחי


בהסכמים של רבים מהקבלנים / יזמים עם קבלני המשנה בפרוייקט, מופיע סעיף שבו נכתב כי מזמין העבודה יקזז
מקבלן המשנה סך של X אחוזים )בדרך כלל עד 1% ( בתמורה לכך שהוא יכלול את קבלן המשנה, בפוליסת הביטוח של
הפרוייקט.