בימים האחרונים הובא לידיעתנו דבר קיומה של תופעה לפיה קבלנים מגבשים רשימות עובדים אשר הגישו תביעות למיצוי זכויותיהם

כנגד קבלנים שהעסיקו אותם בעבר, כבסיס להחלטה על עסקתם או אי עסקתם על ידי הקבלים.

 

התנהלות זו,  אשר מתעלמת מזכותם של העובדים לעמוד על קבלת זכויותיהם,  הינה התנהגות העומדת בניגוד

לחוקים שונים ומסכנת את המעורבים ( קנסות, עיצומים, אישומים פליליים וכו. ), הן ברמה הפרטנית והן ברמת הארגון.

רצ"ב חוות דעת שהוכנה על ידי עו"ד דן לוטן בנושא.

אני קורא לכל מנהל ארגון שתופעה זו הובאה לידיעתו, לעדכן את החברים בארגונים אודות אי חוקיות המעשה וכן

לפעול להפסקתה לאלתר ככל שהדבר תלוי בו.

 

מצ"ב דבר העו"ד: