נקבעו סכומים אחידים לדמי מכרז ברשויות המקומיות

בית חדשות ועדכונים הודעות לחברי הארגון נקבעו סכומים אחידים לדמי מכרז ברשויות המקומיות

חברים יקרים,

הישג להתאחדות ולאגף - נקבעו סכומים אחידים לדמי מכרז ברשויות המקומיות

מזה שנים אנחנו פועלים באגף התשתיות והבניה החוזית בהתאחדות בוני הארץ אל מול השלטון המקומי והעיריות השונות על מנת ליצור אחידות, וודאות וסבירות בפרויקטים שמתנהלים תחת הרשויות המקומית. בהקשר זה, הרינו מתכבדים לבשר לכם על הבנות שגובשו במרכז לשלטון המקומי ביחס לשני נושאים ולפיהן עלות רכישת המכרז תהיה בשיעור של 0.1% מהיקף המכרז במגבלות הבאות: הסכום לא יפחת מ300 ₪ ולא יעלה על סכום של 5,000 ₪.

ואילו בנוגע לגובה הערבויות גובשה במרכז לשלטון המקומי עמדה לפיה, ערבות הצעה - לא תעלה על שיעור של 2.5% מהיקף ההתקשרות. במקרים מיוחדים ומנימוקים שירשמו, תהיה רשאית הרשות המקומית לקבוע שיעור גבוהה יותר; ערבות ביצוע – תעמוד בטווח שבין 5%-10% מהיקף ההתקשרות. במקרים מיוחדים ומנימוקים שירשמו, תהיה רשאית הרשות המקומית לקבוע שיעור גבוהה יותר; ערבות טיב – לא תעלה על 50% מגובה ערבות הביצוע באותה התקשרות.

מצ"ב :

מסמך 153516 – מכתב של מנכ"ל מרכז השלטון המקומי בנושא מדיניות מרכז השלטון המקומי להסדרת עלויות אחידות ברכישת מסמכי מכרזים.

מסמך 153743 מכתב של מנכ"ל מכרז השלטון המקומי לעניין גובה הערבויות הנדרשות במסגרת התקשרויות של רשויות מקומיות עם ספקים.

מסמך 141856 כתבה בynet   - סכומים אחידים לדמי מכרז ברשויות מקומיות.

 

בנוסף, אנו ממתינים להחלטת בג"ץ בעתירה שהוגשה על ידי ארגון אמון הציבור והתאחדות בוני הארץ נ' שר האוצר ושר הפנים בבקשה להורות להם להתקין תקנות עבור התאגידים העירוניים מכח חוק חובת המכרזים.