הצבת עוזרי בטיחות למנהלי עבודה (עבטי"ם) באתרי בניה

בית חדשות ועדכונים הודעות לחברי הארגון הצבת עוזרי בטיחות למנהלי עבודה (עבטי"ם) באתרי בניה

חברי ארגון יקרים,

כידוע לכם בתאריך ה-28 לחודש מאי 2019, תכנס לתוקפה הוראת החוק המחייבת הצבת עוזרי בטיחות באתרי בנייה.

הצבת עוזר בטיחות באתרים הינה חשובה ומשמעותית ביותר, ויש בה כדי לסייע באופן משמעותי לשמירה על הוראות הבטיחות ולמניעת תאונות עבודה והצלת חיים.

אנו שבים וקוראים לכם לפעול להצבת עוזר הבטיחות באתרי הבנייה בהתאם להוראות החוק ולהמשיך ולעשות כל שלאל ידכם כדי להמשיך ולהיאבק בתאונות העבודה.

אנו ערים לעובדה שעקב העיכוב באישור הקורסים על ידי משרד העבודה, טרם הספיקו כל החברות להכשיר עוזרי בטיחות.  בהתאם לאמור, ומבלי ליתר או לשחרר מקיום הוראות החוק הרלוונטיות, חברות שלא הצליחו לאייש בכל אתר עוזר בטיחות על פי החוק, ישקלו  להציב באתריהם מנהל עבודה נוסף, או עובד בכיר אחר, שכל תפקידו יהיה בטיחות ובטיחות בלבד. זאת, במטרה לסייע למנהל העבודה בפיקוח ובקרה בכל הנוגע לענייני הבטיחות באתר. שוב יודגש כי אין בכך כדי לפטור מקיום הוראות החוק.  


במקביל, נבקשכם לפעול במלוא האמצעים להכשרת עוזרי בטיחות והצבתם באתרים.

לנוחותכם מצורף בזה סיכום הוראות החוק הרלוונטיות בנושא עוזרי בטיחות, וכן רשימת המוסדות להכשרתם.

כל המעוניין במידע נוסף מוזמן לפנות למטה הבטיחות בהתאחדות במייל- dani@acb.org.il.


סיכום הוראות  החוק:

נדרש להציב עוזר בטיחות למנהל עבודה בכל אתר  בניה ששטחו 1000 מ"ר ויותר וגובהו 7 מטרים לפחות וכן, בכל פרויקט תשתיות כפי שייקבע מפקח עבודה אזורי.
העובד הינו בעל ניסיון מוכח של שנתיים לכל הפחות, בעבודות בניה או בניה הנדסית;
העובד בגיר;
העובד סיים בהצלחה הכשרה לתפקיד, משך ההכשרה הינו 45 שעות.


המוסדות המוכרים  להכשרת עוזרי הבטיחות הינם אלה:

כל מוסדות ההכשרה המוסמכים  להסמיך ממונים על הבטיחות;
כל מוסדות ההכשרה המוסמכים  להסמיך מנהלי עבודה בבניין;
מכללת נתיבים של נתיבי  ישראל;
בתי הספר לבטיחות של חברת  דניה סיבוס ושל חברת אלקטרה בניה.
 

בהצלחה,

אמנון מרחב - מנכ"ל התאחדות הקבלנים בוני הארץ

אלוף במיל' איל בן ראובן - ראש מטה הבטיחות