אגף הכספים וכלכלה של התאחדות בוני הארץ, מפרסם בזאת את הסקירה הכלכלית של ענף הבניה – מרץ 2019...

 התחלות הבניה למגורים )עמ' 2 ( – שנת 2018 הסתיימה עם כ- 47,400 התחלות בניה - ירידה של כ- 10%
לעומת 2017 בה החלה בנייתן של כ- 53,000 יח"ד. הירידות לעומת 2017 נרשמו בפריפריה – מחוזות דרום,
צפון וחיפה. נתוני 2018 אינם סופיים ועשויים להתעדכן כלפי מעלה ליותר מ- 50,000 יח"ד.


 התחלות בניה בהתחדשות עירונית )עמ' 3 ( –נתוני ההתחדשות העירונית ברבעון 4 2018 מראים צניחה
של כ- 33% בהתחלות הבניה במסגרת התחדשות עירונית לעומת רבעון קודם כנראה גם בשל הבחירות
המוניציפליות. 2018 הסתיימה עם כ- 9,000 התחלות בניה בכל סוגי ההתחדשות העירונית – עליה של כ-
13% לעומת 2017 .


 גמר הבניה למגורים )עמ' 4( – מספר הדירות שהסתיימה בנייתן עלה ברבעון 4 2018 בכ- 6% לעומת רבעון
קודם ובכ- 14% לעומת רבעון מקביל אשתקד. בסה"כ 50,000 יח"ד ב- 2018 , מספר הנמוך משמעותית
מתוספת משקי הבית העומדת על 55,000 בממוצע בשנים האחרונות.


 כלל עסקאות הדיור )עמ' 4 ( – מספר עסקאות הדיור שנע עד לאחרונה בין 8,000 ל- 9,000 עסקאות עלה
משמעותית בדצמבר 2018 והגיע ל- 10,700 עסקאות. רמה גבוהה של מעל 9,000 עסקאות נשמרת גם
בתחילת 2019 .


 מכירת דירות חדשות )עמ' 5 ( –מגמת עליה ברבעון האחרון של 2018 . 3,800 דירות חדשות נמכרו בדצמבר
2018 , הנתון החודשי הגבוה ביותר למעט בחודשיים שקדמו להעלאת מס רכישה על משקיעים ב- 2015 .
בסה"כ נמכרו בשנת 2018 כ- 31,000 דירות חדשות, גידול של 12% לעומת שנת 2017 .


 מחיר למשתכן )עמ' 5 ( - מבין 60,000 זוכי התכנית, 18,000 )כ- 30% ( רכשו דירות בפועל. 43% מכלל
העסקאות בוצעו באזור המרכז.


 מלאי דירות )עמ' 6 ( - מלאי הדירות שהחלה בנייתן וטרם נמכרו נמצא במגמת ירידה קלה ואולם הנתונים
אינם סופיים. להערכתנו עומד המספר הכולל )מעבר למה שפרסמה למ"ס( על כ- 35,000 יח"ד. מלאי יח"ד
שבנייתן הסתיימה ממשיך במגמת העלייה שלו ועלה מאז תחילת 2018 בכ- 60% . אנו מעריכים שהרמה
הכוללת גם בניה ביוזמה ציבורית עומדת כיום על כ- 3,200 יח"ד.


 משכנתאות וריבית )עמ' 6 ( – היקף המשכנתאות בחודשים האחרונים דומים לממוצע השנתי של 2018
)כ- 5 מיליארדי ש"ח( למעט זינוק בדצמבר 2018 . ריבית המשכנתאות ממשיכה את מגמת ההתייקרות
שהחלה באמצע שנת 2018 .


 מדד מחירי הדירות של למ"ס )עמ' 7 ( – הירידות במדד הלכו והתמתנו לקראת סוף 2018 ובדצמ' 2018
לא היה כל שינוי. הירידה השנתית של 0.7% במהלך 2018 נובעת מירידה משמעותית של 3.6% במחוז תל
אביב המהווה 30% מהמדד הכללי.


 מחירי שכר דירה )עמ' 9 ( – נרשמת מגמת עליה במהלך השנה האחרונה כמו גם בכל השנים האחרונות.
שכר הדירה הארצי הממוצע עלה במהלך 2018 ב- 3.1% , לעומת 2.3% ב- 2017 , 0.8% ב- 2016 .


 התחלות בניה שלא למגורים )עמ' 9 ( – בחישוב שנתי עומדים היקפי הבניה הכוללים שלא למגורים ב-
2018 על כ- 3.5 מליוני מ"ר, וגבוהים בכ- 5% מאלו של 2017 . מחד יש עליה של 30% בשטחי משרדים,
100% בשטחי מסחר ומאידך ירידות מקזזות במרבית סוגי הבניה האחרים.


 מדדי תשומות )עמ' 10 ( – מחירי הבטון המובא ושכר העבודה מושכים כלפי מעלה את המדדים. העליות
ב- 2018 במדד תשומות הבניה למגורים ) 2% ( ומדד תשומות הסלילה והגישור ) 3% ( גבוהות מאשר בכל
אחת מ- 5 השנים הקודמות.