מצורף קובץ עדכונים בנושא בטיחות באתרי הבניה מאת מפקח העבודה הראשי מר אריק שמילוביץ...

החל מ 15.02.19 החלו קריטריונים חדשים שיוכנסו למדריכי רישום לקבלן מוכר/ המבקש לקבל
אישור כקבלן מוכר המפורסמים באתר מאגר הקבלנים לעבודות בנייה עבור הממשלה.

עיקרי העדכון:
השעיית קבלן מוכר אליו ניתנו צווי הפסקת עבודה:
.1 קבלן מוכר שניתנו לו 2 צווי הפסקת עבודה או יותר במהלך שנה, יפסיק להיות מוכר למשך
תקופת ההשעיה.
.2 במהלך תקופת ההשעיה, לא יהיה רשאי הקבלן להשתתף במכרזי הממשלה.
.3 בקשה לקבלת אישור כקבלן מוכר מחדש, רק בתום תקופת ההשעיה.


קבלן שקיבל 2 צווי הפסקת עבודה במהלך שנה ולא בוטלו, במהלך שנה בקשתו להיות קבלן מוכר
תידחה על הסף.