בתאריך 15/6/2019 יועברו סמכויות ההסמכה לעגורני צריח סוג א' )צריח( ו ב' )נייד(, מרשם ציוד הנדסי -במשרד התחבורה למינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה והרווחה.

החל מתאריך זה חובה על מפעיל עגורן לשאת עליו את תעודת ההסמכה.

תעודת ההסמכה המזהה של מפעיל העגורן תהיה רישיון נהיגה או "תעודת מינהל" שתופק למפעילים חסרי רישיון נהיגה.

מפעילי עגורנים, בעלי תעודות זהות ישראליות, שאין ברשותם רישיון נהיגה יפנו למינהל הבטיחות
באמצעות טופס מקוון: https://survey.gov.il/he/cranesab . לאחר בדיקת פרטיהם וזכאותם לרישיון
הפעלת עגורן, כאמור, תשלח אליהם תעודה קשיחה לכתובת הדואר הרשומה של מפעיל העגורן.