חברות וחברים הארגון בתאריך 1.7.19 נכנס לתוקפו החלק המדבר על אופן השימוש בשקים מתוקף החוק לצמצום השימוש במזומן...

אנו מסבים את תשומת ליבכם להשפעות הכרוכות באימוץ החוק:

פורמט פנקסי שקים חדשים – בפנקסי שקים שיונפקו החל ממועד זה הוחלפו המקומות של החתימה והתאריך בתחתית השיק וכן בגב השקים תודפס טבלה המיועדת להכנסת פרטים בגין שקים מוסבים.
מועד השימוש המותר בשקים בפורמט הישן – בנק ישראל אישר ללא הגדרת תאריך את השימוש בפנקסי השקים הקיימים גם עבור שקים סחירים )שאינם למוטב בלבד) תוך הקפדה על רישום הנחוץ בגב השיק עבור שקים מוסבים כפי שיפורט בהמשך.
אופן הסבת שקים – החל ממועד כניסת החוק מומלץ להכין חותמת בפורמט הנדרש ע"פ החוק כרצ"ב אשר תשמש אתכם בהסבה של כל שיק החל ממועד זה.
עיקרי מגבלת החוק – ההגבלה העיקרית הינה איסור על מתן שיק פתוח וכן הגבלות לגבי הסבה של שקים כדלהלן:
א.      שיק בסכום נמוך מ 10,000 ₪ - ניתן להסב ללא הגבלה כל עוד בעת ההסבה נכתב בגב השיק שם ומספר הזהות של המסב וכן את שמו של הנסב.

ב.      שיק בסכום הגבוה מ 10,000 ₪ -  ניתן לעשות זאת פעם אחת בלבד בציון שמו ומספר הזהות/ח.פ. שלו כמסב הצ'ק, וכן ציון שמו של הנסב.

לשימושכם רצ"ב קישור לעיקרי החוק באתר בנק ישראל: https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Documents/%d7%a7%d7%99%d7%98%20%d7%94%d7%a1%d7%91%d7%a8%d7%94%20%d7%97%d7%95%d7%a7%20%d7%94%d7%9e%d7%96%d7%95%d7%9e%d7%9f.pdf

כמו כן צירוף לקובץ שאלות ותשובות של בנק ישראל בנושא: https://www.boi.org.il/he/PaymentSystem/Pages/reduction-cash-FAQ.aspx

אנו כמובן נפיץ בצורה מרוכזת לחברים ועומדים לרשותכם בכל שאלה, אנא אל תהססו להתייעץ.