האם תנאי חובה במכרז הינו, בהכרח, תנאי סף?

מה דינה של הצעה שנספח הביטוח שהוגש במסגרתה כולל הסתייגויות מהנדרש במסמכי המכרז? מתי יש לבדוק את נספח הביטוח – בשלב המכרזי או בשלב החוזי, עם חתימת החוזה עם המציע הזוכה?

בשאלות אלה נדון בגיליון הנוכחי של "עלון דיני המכרזים".