על פי הסכם הנחתם בין נשיאות הארגונים העסקיים והסתדרות העובדים...

עודכן ערך דמי ההבראה לעובד בהתאם לשנת 2017,אשר יעמוד על 378 ש"ח ליום.

מצורף בזאת מסמך המפרט את פרטי ההסכם.