החבות במע"מ בגין הוצאות להבטחת השקעות של רוכשי דירות. בעקבות פניות של יזמים/קבלנים לתאגידים בנקאים מלווים לתיקון הסכם הליווי, שיתאים להחלטה, הוצפה בעיה שעלולה לנבוע ביישום ההחלטה. נזכיר, שבמסגרת סעיף 5 להחלטת המיסוי נקבע שבתנאים מסוימים העלויות בהן המוכר נושא בקשר עם ערבויות חוק המכר לא יהיו חייבות במע"מ.

התנאים (המצטברים) הם כדלקמן:

- יש להחתים את רוכשי הדירות על נספח בנוסח שצורף בהחלטת המיסוי או להוסיף ניסוח בחוזה המכר העונה על האמור .

- הבנק המלווה ינפיק מסמך בו תפורטנה העלויות שנגבו בגין ערבויות חוק המכר, לרבות פירוט שם הרוכשים והסכום שנגבה בעבור כל רוכש, יש להמציא לרוכשים העתק של המסמך כאמור.

- אין לשלול את תוקפו של סעיף 3א(ב) לחוק בין אם במסמכי עסקת המכר ובין אם במסגרת הסכם הליווי.

- על כן, יש לוודא שבמסגרת הסכם הליווי מול הבנק המלווה אין התניה לגבי הסעיף הנ"ל.


בדיון שנערך על ידנו , בנושא, בהשתתפותה של הגב' קלרה צברגל - מנהלת סקטור בנייה ונדל"ן בחטיבה העסקית של בנק הפועלים יחד עם נציגי EY - עו"ד ורו"ח ורד אולפינר ורו"ח אלי פרג'ון גובש פתרון על פיו יש לתקן את הסכמי הליווי כך שיעמדו במגבלת ס' 1.3 לעיל, כאשר טכניקת יישום ההחלטה תהיה כדלקמן:
לאחר מסירת הדירות וביטול ערבויות חוק המכר, יסכם היזם/קבלן את סך עמלות הערבות ששילם לטובת הדייר וינפיק חשבונית זיכוי בגובה הסכום הנ"ל, יודגש כי זה בתנאי שלכל אורך הדרך לא הוצאו קבלות אלא חשבוניות מס על מלא תשלומי הקונה.
יש לבחון חלופה זו בהתאם להנחיות רואה החשבון/יועצי המס של כל חברה.

בכבוד רב,

שוקי זליג, יו"ר משותף
יגאל קרני, יו"ר משותף
ועדת מיסוי, התאחדות הקבלנים בוני הארץ