לחברי הארגון, התאחדות בוני הארץ מודיעה, כי שבוע העבודה בענף הבנייה לא יתארך בשעה, כפי שיקרה בקרוב בשאר המשק.

ביום 29.3.2017 נחתם במגזר העסקי הסכם קיבוצי כללי בין נשיאות הארגונים העסקיים ובין ההסתדרות הכללית לקיצור שבוע העבודה במשק הישראלי ל-42 שעות. הוראה זו צפויה להיכנס לתוקף בתאריך 1.4.2018 לאחר שפורסם צו הרחבה המרחיב את הוראותיו על כלל המשק.

בסעיף 9 להסכם הקיבוצי הענפי שנחתם כבר בשנת 2015, נקבע כי שבוע העבודה בענף הבניה הוא בן 42 שעות. עוד נקבע, כי ככל ששבוע העבודה במגזר העסקי יתארך או יתקצר בעקבות חקיקה או צווי הרחבה כלליים, יוארך או יקוצר בהתאמה שבוע העבודה בענף הבניה, כך שהוא יעמוד על שעה אחת פחות או יותר, לפי העניין, משבוע העבודה במגזר העסקי.

למרות האמור בסעיף 9 להסכם 2015, הצדדים הגיעו להסכמה כי שבוע העבודה בענף הבניה יוסיף לעמוד על 42 שעות, וכי תחת זאת יוגדלו לעובדי ענף הבניה התנאים הפנסיונים.

לפיכך, סוכם כי:
א. שבוע העבודה בענף הבניה ימשיך לעמוד על 42 שעות.

ב. החל מכניסתו לתוקף של הסכם זה, שיעורי הפקדות המעסיק לתגמולים בביטוח הפנסיוני, וכן חלק העובד המנוכה משכרו לטובת ביטוח פנסיוני, בהתאם להסכם 2015, יגדלו ב- 1.2% מהשכר המבוטח - 0.6% על חשבון המעסיק ו-0.6% על חשבון העובד, כך שחלק המעסיק לתגמולים יעמוד, לכל הפחות, על 7.1% מהשכר המבוטח, וחלק העובד לתגמולים יעמוד על 6.6% מהשכר המבוטח.

הסכם זה ייכנס לתוקף ויחול על הצדדים החתומים עליו ביום 1.4.18. במקביל, יפנו הצדדים במשותף אל שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים על מנת להוציא צו הרחבה על הסכם קיבוצי זה, על כלל העובדים וכלל המעסיקים בענף.

בכבוד רב,
אורי רובין,
יו"ר ועדת העבודה