בהתאם להודעה של רשם הקבלנים להלן עדכון היקפי הסיווגים כספי/מ"רשעודכנו בתאריך - 01.04.2019