בהתאם להודעה של רשם הקבלנים להלן עדכון היקפי הסיווגים כספי/מ"ר שעודכנו בתאריך - 01.04.2018

 

 

הסכומים בטבלה בתוקף מיום. 01.04.2018-01.10.2018
 

(1) בעבודות הנדסה בנאיות למעט בבניה למגורים - ההיקף הכספי המרבי למעט מס ערך מוסף, הוצאות בשל קרקע, מיסים על הקרקע ואגרות בניה, והכל כפי שרשאי הקבלן לבצע באתר בניה אחד בכל אחת מקבוצות הסוג.

(2) בבניה למגורים - ההיקף הכספי המרבי כאמור בפסקה (1) או ההיקף המרבי במ"ר, לרבות שטחים ציבוריים בנויים כגון מקלטים, מחסנים, חניות מקורות, הכל כמפורט בהיתר הבניה והכל כפי שהקבלן רשאי לבצע באתר בניה אחד.

 

לתשומת לבכם, חל שינוי בתנאים הנדרשים להעלאת הסיווג:

בעקבות תיקון תקנות רשום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות(סיווג קבלנים רשומים)(תיקון),  התשע"ז-2017, החל מיום 11.5.2017 עודכנו התנאים להעלאת הסיווג, קבלן המבקש להעלות סיווגו נדרש להציג עבודות בהיקף הדרוש כדלקמן.

 

"עבודות בהיקף הדרוש" –עבודות הנדסה בנאיות שהתקיים בהם אחד משני אלה:

(1) העבודות בוצעו באתר בניה אחד והיקפן לא פחת מ-70% מן ההיקף המרבי המותר בסוג שסווג הקבלן.

(2) העבודות בוצעו בשני אתרי בניה והתקיימו בהן כל התנאים שלהלן:

(א) היקף העבודות בשני האתרים יחד לא פחת מ-100% מן ההיקף המרבי המותר בסוג שסווג הקבלן.

(ב) היקף העבודות בכל אחד מהאתרים בנפרד לא פחת מ 40% מן ההיקף המרבי המותר בסוג שסווג הקבלן.

(ג) הייתה חפיפה בתקופות העבודה בשני האתרים בשיעור של 50%  ממשך ביצוע העבודות בפועל בכל אחד מהאתרים".

 

יובהר כי אין שינוי בהיקפים המרבים המותרים לכל סיווג.

קבלן רשאי לבצע עבודות הנדסה בנאיות רק במסגרת הסיווג שאושר לו.

בידו של כל קבלן שנקבע סיווג בהתאם לתקנות מצויה הודעה מתאימה.

 

העדכון הבא יהיה ב- 01.10.2018