הוראת השעה לחוק ארגון הפיקוח על העבודה המחייבת העסקת עוזר בטיחות מתייחסת לשני מקרים:

1. אתרי בנייה בהם נבנה מבנה ששטחו עולה על 1000 מ״ר וגובה המבנה עולה 7 מר.
2 . פרויקטי תשתית בהם הורה מפקח העבודה על מינוי עוזר בטיחות.

ברירת המחדל בפרויקטי תשתית היא כי אין צורך למנות עוזר באתרים.


רק במקרים שבהם הורה מפקח עבודה על מינוי עוזר בטיחות חובה למנות כזה )הוראה פירושה הודעה
בכתב(.