בעקבות פנייתנו למנהל הבטיחות, אני מבקש לעדכן את החברים כי אין מניעה לקבל לקורס עוזרי בטיחות תושבי איו"ש, העומדים בדרישות הקורס.

כמו כן מבקש לעדכן כי הקרן לעידוד ופיתוח תממן עד 75% מעלות הקורס לזכאים.

רצ"ב בנספח רשימת המוסדות המורשים להכשיר עובדים לעוזרי בטיחות נכון למועד פרסום מסמך זה.

לבדיקת רשימת המוסדות לחץ כאן