אנו מתכבדים להעביר לעיונכם את עדכון מס' 14...

1. מפעיל עגורן בעל רישיון נהיגה (לרכב) ישראלי, יצמיד את רישיון הנהיגה ביחד עם
היתר הפעלת העגורן הישן שיש לו (על נייר).
2 . מפעיל עגורן שאין לו רישיון נהיגה מכל סיבה שהיא, יהיה חייב להצטייד בהיתר
הפעלת עגורן קשיח עם תמונה שלו.