גיליון אשר הוכן ואושר על ידי הוועדה הטכנית 5114, בגיליון זה ניתן למצוא הסבר ופירוט בנוגע להארכת תיקון 9...

התקנים הישראליים עומדים לבדיקה מזמן לזמן, ולפחות אחת לחמש שנים מעדכנים ובודקים, בכדי להתאימם להתפתחות המדע והטכנולוגיה.

המשתמשים בתקנים יוודאו שבידיהם המהדורה המעודכנת של התקן על גיליונות התיקון שלו.

מסמך אשר מתפרסם ברשומות כגיליון תיקון(כדוגמא לתיקון זה), יכול להיות גיליון תיקון נפרד או תיקון המשולב בתקן.

 

לצפייה בתיקון חלק 1 טיוטה לגיליון תיקון מס' 10

לצפייה בתקן 1045 הארכת תוקפו של גיליון תיקון 9