משררד הביטחון מפרסם תקנון זה, תקנון זה חל על כלל הספקים המוכרים של אגף ההנדסה והבינוי (להלן: אהו"ב) כהגדרתם בתקנות חובת המכרזים  (התקשרויות מערכת הביטחון), התשנ"ג - 1993.

תקנון זה כולל חמישה פרקים:

1)         פרק א' - כללי (הפרק מתייחס לכלל ספקי אהו"ב)

2)         פרק ב' - מתכננים

3)         פרק ג' - קבלנים וספקים תומכי ביוני

4)         פרק ד' - הצהרת הספק

5)         פרק ה' – נספחים

6)         פרק ו' – טפסי הערכת קבלנים