מכרז נתיבי איילון מס': 17-19

בית מכרזים מכרז נתיבי איילון מס': 17-19

פרויקט הנתיבים המהירים - מקטע מס' 2 - עבודות להוספת נתיב בכביש 20 (נתיבי איילון) - סלילה, גישור, תשתיות, פיתוח וגינון

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לביצוע עבודות להוספת נתיב והכוללות בין היתר גישור, הקמת קירות תומכים וקירות אקוסטיים, תשתיות, סלילה, ניקוז, מעקות בטיחות, הסדרי תנועה קבועים וזמניים, פיתוח, גינון והשקיה במסגרת מקטע מס' 2 בפרויקט הנתיבים המהירים בדרך נתיבי איילון (כביש מס' 20) (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא ל- 41 חודשים קלנדריים מיום קבלת צו התחלת עבודה, הכל כמפורט בהסכם ההתקשרות (מסמך ב' למסמכי המכרז).

2. תנאי סף:
לאור מורכבותו של הפרויקט, האתגרים המקצועיים הכרוכים בביצועו, היקפו וחשיבותו, רשאי להגיש הצעה מציע אשר רכש את מסמכי המכרז, העומד בכל התנאים המפורטים להלן במצטבר:

2.1 קבלן הרשום בפנקס הקבלנים, לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969, בסיווגים 200(ג)(5) ו- 300(ג)5;

2.2 קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות על פי הוועדה הבין-משרדית (בעל סיווג *) בסיווגים הנ"ל;

2.3 בעל ניסיון, כקבלן ראשי, החל מיום 1.1.2014 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בביצוע פרויקטי תשתיות תחבורה שהסתיימו בהיקף כספי מצטבר של 700 מיליון ₪ לפחות, כאשר היקפו הכספי של כל אחד מהפרויקטים הנ"ל הינו 50 מיליון ₪ לפחות, ובלבד שהיקפו הכספי של פרויקט תשתיות תחבורה אחד לפחות מתוך הפרויקטים הנ"ל הינו 150 מיליון ₪ ופרויקט זה בוצע בכביש חד או דו ספרתי או בדרך מהירה או בדרך פרברית מהירה;

2.4 עמידה בכל דרישות האיתנות הפיננסית שלהלן:
2.4.1 למציע מחזור הכנסות שנתי ממוצע של לפחות 250,000,000 ש"ח (במילים: מאתיים וחמישים מיליון ש"ח) בשלוש השנים האחרונות;
2.4.2 המציע הנו בעל הון עצמי של לפחות 50,000,000 ש"ח (במילים: חמישים מיליון ש"ח), כמפורט בדוחותיו הכספיים המבוקרים האחרונים;
2.4.3 הממוצע המשוקלל של תזרים המזומנים של המציע מפעילותו השוטפת בשלוש השנים האחרונות, בהתבסס על הדוחות הכספיים המבוקרים שלו לשנים אלה, הינו חיובי (או שווה לאפס);
2.4.4 המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים, ובדוח הכספי הרבעוני או השנתי הסקור העדכני ביותר של המציע לא נכללה 'הערת עסק חי' או 'אזהרת עסק חי'.

2.5 המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך 10,000,000 ש"ח (במילים: עשרה מיליון ש"ח) כמפורט במסמכי המכרז;

2.6 בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976;

2.7 השתתפות חובה באחד ממפגשי המציעים.

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

3. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

4. מסמכי המכרז זמינים לעיון באתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות, כתב הכמויות ותוכניות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז. למען הסדר הטוב יצוין כי מסמכי המכרז המלאים יועלו לאתר החברה בכתובת הנ"ל עד ליום 5.5.2019.

5. רכישת מסמכי המכרז. את מסמכי המכרז יש לרכוש במשרדי חברת נתיבי איילון הממוקמים בשד' נים 2, ראשון לציון, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 (טלפון 03-6931231), בעבור סכום של 7,000 ₪ (כולל מע"מ) אשר לא יוחזר מכל סיבה שהיא. רכישת מסמכי המכרז תתאפשר עד ליום 20.6.2019.  

6. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש עד לא יאוחר מיום 1.7.2019 עד השעה 12:00 בצהריים, לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי חברת נתיבי איילון בבניין "עזריאלי ראשונים" בראשון לציון, שד' נים 2, קומה 7.

7. מפגש מציעים וסיור קבלנים יתקיים פעמיים, בשני מועדים שונים, האחד ביום 7.5.2019 בשעה 11:00 והשני ביום 13.5.2019 בשעה 11:00. מקום המפגשים יהיה במשרדי החברה בתל אביב, רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר בתל אביב (בסמוך לתחנת הרכבת "סבידור") ולאחר כל מפגש יתקיים סיור בשטח הפרויקט. הנוכחות באחד מבין מפגשי המציעים וסיורי הקבלנים הינה חובה.
המעוניינים להשתתף במפגש המציעים מתבקשים להירשם מראש, בהודעה שתועבר לחברה  עד ליום 6.5.2019, בה יפורטו פרטי הנציג מטעם המשתתף (שם מלא + תפקיד + מס' טלפון + כתובת דוא"ל) לצורך הסדרת הרשאת כניסה למפגש, וזאת באמצעות דוא"ל: dorn@ayalonhw.co.il. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר בזאת כי החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית לקבוע מועד למפגש מציעים נוסף בהודעה שתפורסם באתר החברה.

8. פניה לקבלת הבהרות. המציעים רשאים לפנות בכתב, עד השעה 12:00 ביום 2.6.2019 באמצעות דואר אלקטרוני, לכתובת: dorn@ayalonhw.co.il, תוך פרוט זהותו ופרטי קשר למענה, לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.

9. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

10. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).

11. מובהר בזאת, כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.