מכרז רשות שדות התעופה מס: 2018-070-0521-00

בית מכרזים מכרז רשות שדות התעופה מס: 2018-070-0521-00

מכרז פומבי להתקשרות בחוזה לביצוע עבודות חשמל להקמת תחנת השנאה למתח גבוה במעבר הגבול היבשתי נהר הירדן, עבור רשות שדות התעופה...

מועד אחרון להגשת הצעה: 24/06/2019 עד השעה 10:00

איש קשר: מיכל ולץ   michalve@iaa.gov.il 

פקס: 03-9711296 

טלפון: 03-9750202

תנאי הסף, דרישות נוספות ומגבלות השתתפות  – הכל כמפורט בתנאי המכרז המלאים המופיעים באתר האינטרנט של רשות שדות התעופה שכתובתו: www.iaa.gov.il (תחת לשונית: "מכרזים והתקשרויות").

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לאמור במודעה שלעיל יגברו מסמכי המכרז הנמצאים בתיבת המכרזים של הרשות וכפי שפורסמו באתר.