מכרז רשות שדות התעופה מס': 2019-074-0004-00

בית מכרזים מכרז רשות שדות התעופה מס': 2019-074-0004-00

התקשרות בחוזה להקמת מבנה משרדים בתמך המזרחי בנתב"ג, עבור הנהלת רשות שדות התעופה.

מועד אחרון להגשת הצעה:  13.6.2019 עד השעה 10:00

איש קשר: גב' ורד אגוזין vereda@iaa.gov.il 

פקס: 03-9711296 

טלפון: 03-9750584

תנאי הסף, דרישות נוספות ומגבלות השתתפות  – הכל כמפורט בתנאי המכרז המלאים המופיעים באתר האינטרנט של רשות שדות התעופה שכתובתו: www.iaa.gov.il (תחת לשונית: "מכרזים והתקשרויות").

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לאמור במודעה שלעיל יגברו מסמכי המכרז הנמצאים בתיבת המכרזים של הרשות וכפי שפורסמו באתר.