הגברת המאמצים להבטחת הבטיחות והבריאות בימי הסגר השלישי ובשגרת מגפת הקורונה. מדינת ישראל נמצאת, כך יש לקוות, בישורת האחרונה לקראת יציאה משגרת המגפה וכניסה לשגרת חיים אחרת, פתוחה יותר אולם, גם מבוקרת יותר.

רקע
מדינת ישראל נמצאת, כך יש לקוות, בישורת האחרונה לקראת יציאה משגרת המגפה וכניסה לשגרת חיים אחרת, פתוחה יותר אולם, גם מבוקרת יותר.
בדומה לסגרים הקודמים גם הסגר הנוכחי מעמיד אותנו במבחנים ניהוליים ומנהיגותיים לא פשוטים המתמצים בחובה ובצורך להגביר את התמיכה שאנו מושיטים לעובדינו, על מנת לסייע להם לשמור ולהישמר ממחלת הקורונה, ביחד עם שמירה מלאה וקפדנית על דרישות הבטיחות.
עלינו לזכור כי בעקבות סכנת ההדבקה מהנגיף, עלולה להיווצר אווירה של רפיון. אווירה שכזו עלולה להוות סכנה ממשית ולפגוע בדריכות הבטיחותית של העובדים ושל המנהלים. תזכורת כואבת לתופעה זו קיבלנו בתקופת הסגר הראשון, בה חל גידול משמעותי במספר תאונות המוות, דווקא בתקופה שהתאפיינה בהקטנה משמעותית בהיקף עבודות הבניה באתרים.

האתגר וההזדמנויות
האתגר שאתו אנו מתמודדים הינו הבטחה ושיפור הבטיחות באתרים, לצד השמירה על בריאות עובדינו בשגרת קורונה ובפרט, בימי הסגר.

האתגר מושפע בעיקר משלושת המרכיבים האלה:
חשש להתפתחות אווירה של רפיון שמקורה בסוג של השלמה עם גזירת הגורל.
צמצום במספר העובדים הפעילים העלול ליצר עומס מוגבר על העובדים בפועל.
צמצום במספר העובדים ובזמינותם, העלול לתרום לשינויים תכופים בתכניות עבודה וכתוצאה מכך, להגביר את היקף העבודות הבלתי מתוכננות.
ההזדמנות שאנו ניצבים בפניה הינה, להשתמש במאפייני הניהול והמנהיגות שאנו מדגימים בתקופה זו ולהניח בסיס לקיום שגרת ניהול ומנהיגות המאופיינת בהידוק האחריות ההדדית שבין מנהלים לבין עובדיהם, דבר שיביא ללא ספק, לשיפור משמעותי ומתמשך, הן ברמת ביצועי הבטיחות והן ברמת ביצועי התפעול, שני תחומים השזורים זה בזה.

כיצד נפעל?
אנו ממליצים למנהלים ולבעלי התפקידים ליישם את חמשת הצעדים המובאים כאן:
- היערכות תפעולית ולוגיסטית למימוש דרישות המפרטות בהנחיות "תו סגול" לענף הבנייה. (פירוט בהמשך האיגרת).
- תדריך יומי לשגרת קורונה – מנהלים בכל הרמות, ובפרט מנהלים באתרי הבניה, מתבקשים לקיים תדריך קורונה, שבו ישתתפו כל העובדים באתר, בין שהינם עובדי מבצע הבניה ובין שהינם עובדים של קבלני משנה.
- שיחות אישיות ותיאום ציפיות – מנהלים מתבקשים לקיים שיחות אישיות עם ראשי צוותים ועם עובדיהם על מנת לחזק את מחויבותם לביצוע עבודה מדויקת ואיכותית, תוך שמירה קפדנית על כללי הבטחת הבטיחות וכללי "התו הסגול".
- דוגמה אישית והגברת הבקרה – מנהלים ובעלי תפקידים מתבקשים להגביר את נוכחותם בשטח, להפגין דוגמה אישית, להפגין אכפתיות ודאגה, ולעודד את עובדיהם לקיים בקפדנות את דרישות הבטיחות ביחד עם קיום מדויק של דרישות ה"תו הסגול" לעבודות בנייה.
- היערכות לפינוי ולהתערבות רפואית במקרה של חשש להדבקה.

כל משבר מגיע עם הזדמנות, נקיטה בחמשת הצעדים המנויים לעיל, תוכל להניח בסיס לקיום שגרת ניהול ומנהיגות המאופיינת בהידוק הקשרים שבין מנהלים לבין עובדיהם, דבר שיביא ללא ספק לשיפור משמעותי ומתמשך, הן ברמת ביצועי הבטיחות והן ברמת ביצועי התפעול, שני תחומים השזורים זה בזה.

עיקרי דרישות ה"תו הסגול" לענף הבנייה:
הנחיות התו הסגול לעסקים – בינוי, שיפוץ ונדל״ן

התו הסגול להעסקת עובדים

הנחיות לשגרה בזמן קורונה – סגר מהודק

טופס הצהרת תו סגול לעובדים

לנוחיותכם מובאים כאן עיקרי דרישות התו הסגול.

מעסיק שמעסיק מעל 10 עובדים בכל מקומות העבודה, כולל משרדים ומפעלים, יפעל לפי הכללים הבאים:
ממונה קורונה - המעסיק ימנה ממונה לענייני קורונה שיהיה אחראי על שמירת הכלליים שיפורטו להלן. אי מינוי ממונה קורונה כרוך בקנס ( טבלת קנסות)
הצהרה - המנהל הכללי של מקום העובדה והממונה הקורונה יחתמו על הצהרת תו סגול לעובדים . מוצע לשמור בבית העסק העתק מההצהרה. אי חתימה על הצהרה כרוכה בקנס.
מדידת חום - יש למדוד חום לעובדים הנכנסים באמצעי שאינו פולשני. לא תותר כניסת עובד שחום גופו 38 מעלות ומעלה.
ריחוק חברתי- יש לשמור ככל האפשר, על מרחק של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם.
ציוד אישי - לכל עובד יוקצה, ככל האפשר, ציוד אישי קבוע, ובכלל זה מקלדת, עכבר, טלפון קווי. אם לא ניתן להקצות ציוד אישי קבוע כאמור, ציוד בשימוש של יותר מעובד אחד יעבור חיטוי קפדני לפני כל העברה מעובד לעובד.
קפסולות - במקום עבודה שמועסקים בו העובדים בד"כ במשמרות, ישבץ המעסיק, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד.

דווקא בתקופה זו נדרש מאתנו לגלות מנהיגות ונחישות. נוכח אווירת אי הוודאות, עלינו להגביר את המאמצים להבטחת ביצועי הבטיחות והבריאות ולשלב שיקולים אלה בתכנון ובביצוע של עבודות הבניה .
אנו פונים בבקשה אישית להפעיל את מלוא כישורי הניהול והמנהיגות ולחזק את המחויבות של אנשיכם למניעת תאונות ולהפגנת ביצועי בטיחות ובריאות מעולים בעבודות בניה.

שלכם,
מטה הבטיחות