בהתאם לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשפ"א-2020 שפורסם ב- 19.11.2020, עובד פלשתינאי השוהה בבידוד זכאי ממעסיקו לתשלום דמי בידוד בעד ימי העבודה שבהם נעדר מעבודתו בתקופת הבידוד.

תשלום דמי בידוד לעובד:

1.       עבור יום הבידוד הראשון העובד זכאי ל-0 דמי בידוד ובאפשרותו לנצל יום זה כיום חופשה.

2.       מיום הבידוד השני ואילך העובד יהיה זכאי לשכר רגיל- 100%.

3.       כנגד תשלום דמי הבידוד שמשלם המעסיק לעובד, רשאי המעסיק לנכות עד 4 ימי מחלה מיתרת צבירת ימי מחלה של העובד.

  אופן דיווח ימי הבידוד בתלוש השכר באמצעות יומן ההעסקה:

1.  יש לדווח את סך ימי הבידוד בהם שהה העובד בקוד דיווח חדש שמספרו 1223 לאחר הפחתת ימים שישי ו/ או שבת. (עובדים המועסקים 5 ימים בשבוע יש להפחית את הימים שישי ושבת ועובדים המועסקים 6 ימים בשבוע יש להפחית את יום שבת).

2.      המעסיק יעדכן את הסכום לתשלום עבור ימי הבידוד בקוד דיווח 1223 . העובד זכאי לשכר מלא עבור כל הימים בהפחתת היום הראשון בלבד (אותו רשאי העובד לנצל כיום חופשה בתשלום).

3.      בקוד חדש שמספרו 1224 ידווח המעסיק עד ארבעה ימי מחלה, אשר יקוזזו מצבירת ימי המחלה העומדים לזכות העובד.

4.      בחישוב ימי ההופעה החודשיים יכללו גם ימי הבידוד כפי שנכללו ב"כמות" ימי הבידוד בקוד 1223.

בידוד בידוד בידוד חופשה
קוד  כמות  סכום חופשה
1223 סך ימי הבידוד לאחר הפחתת ימים שישי ו/ או שבת
 
 יחושב ע"י המעסיק כמות ימי הבידוד בהפחתת שישי ו/ שבת ובהפחתת יום אחד * ערך יום.
 
עד יום אחד*
1224 עד 4 ימים 0  


 

*מעסיק המדווח חופשה בגין יום הבידוד הראשון יפחית יום זה מכמות ימי הבידוד.

שיפוי המעסיקים בגין ימי הבידוד–בקשה לשיפוי תוגש באופן מקוון לביטוח הלאומי בהתאם להנחיות שיפרסם הביטוח הלאומי.

מצורף מדריך למעסיק בו מופיעות ההנחיות שנוגע לדיווח שכר עובדים פלשתינאים ששהו בבידוד (פרק 5 עמוד 10) המדריך מפורסם גם באתר הרשות בקישור 

https://www.gov.il/BlobFolder/ guide/employment_of_ palestinians_in_israel_2016/ he/pls_employer_guide_082020. pdf