על פי ההסכם הקיבוצי הענפי, עבור עובד שלא חבר בארגון עובדים, על המעסיק "לנכות" ולהעביר להסתדרות הכללית, 0.75% משכר העובד לבטל"א (שכר ברוטו), בגין דמי טיפול ארגוני. לגבי העובדים הפלסטיניים, עד מאי 2020 , ניכוי זה התבצע באופן שוטף על ידי מדור התשלומים אשר היה מעביר להסתדרות הכללית הסכומים המנוכים. בשל העובדה שמדור התשלומים הפסיקו את הגבייה והעבת הניכויים להסתדרות, כעת על המעסיק להעביר סכומים אלו ישירות להסתדרות הכללית