הודעה על הארכת תוקף האישורים לקבלנים מוכרים בענפים וקבוצות סיווג עד ליום 30/06/2019

הועדה הבין משרדית החליטה להאריך את התוקף של האישורים לקבלנים מוכרים בענפים
וקבוצות סיווג שאינם:

100 - ג' 3 , 100 - ג' 4 , 100 - ג' 5 , 200 - ג' 3 , 200 - ג' 4 ו- 200 - ג' 5 אלא
ביתר הענפים הראשיים וענפי המשנה בלבד.