על פי תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז - 2007 (״התקנות"), על כל עובד המבצע עבודות בגובה לעבור הכשרה ייעודית לעבודות אלו . עוד נקבע בתקנות כי רק מי שהוסמך כמדריך לעבודה בגובה, רשאי להדריך עובדים לבצע עבודות אלו .ועל המדריך לחתום על אישור, לאחר שמילא העובד אחר דרישות ההדרכה, לפי תכנית המתאימה לתחום העבודה בגובה .

הגדרת הבעיה
במהלך הזמן שחלף מיום כניסתן לתוקף של התקנות לעבודה בגובה, נצברו ונצברות עדויות אודות עיוותים ואי התאמות בתהליכי הדרכת העובדים.קלקולים אופייניים הינם קיצור ניכר של משכי ההדרכה, דילוג על שלבים של תרגול והדרכה מעשית ועוד. קיימות אף 'שמועות' אודות מדריכים החותמים על אישורי הדרכה לעבודה בגובה, לעובדים שכלל לא הודרכו על ידם.

מצב זה טומן בחובו שלוש סכנות חמורות:
סכנה ראשונה– העובד בגובה לא מצויד בידע ובמיומנות הנדרשים לביצוע בטוח של עבודות בגובה .
סכנה שנייה– העובד נחשף לתרבות של כסת"ח, תרבות של סטנדרטים כפולים, והוא עלול להתנהג בהתאם לתרבות מסוכנת זו .
סכנה שלישית– מנהלים ובעלי תפקידים באתרי בנייה, פועלים תחת הנחה שעובדיהם מיומנים לביצוע בטוח של עבודות בגובה, עד שהמציאות טופחת על פניהם.

מטה הבטיחות, קורא לחברות הבניה ולמבצעי הבניה, לסייע בהשבחת תהליכי הדרכת עובדים בגובה, באמצעות הידוק הבקרה, באופן הבא:
לדרוש ולקבל מכל מדריך עבודה בגובה, בנוסף לאישור ביצוע ההדרכה גם פירוט מלא של השיעורים ומשכם, שהעביר לכל עובד, על פי המפורט כאן

הפירוט המלא של נושאי ההדרכה ומשכיהם, יודפס על ידי המדריך בצד ב' של האישור. - לחצו כאן לראות את הפירוט המלא אותו נדרש להדפיס.

לדאוג לכך שמנהלי העבודה הקולטים עובדים חדשים, ישוחחו עם עובדים אלה במסגרת הדרכת בטיחות אתר ויקבלו משוב אודות הדרכת העבודה בגובה שאותם הם עברו. שיחות אלה יתקיימו עם כל עובד המשתתף בהדרכת בטיחות אתר, בין שהעובד נמנה על עובדי הקבלן הראשי, ובין שהוא נמנה על עובדי קבלן משנה .

יישום המפורט בהודעה זו, מתייחס לכל עובד המוצב באתר בניה, בין שהעובד נמנה על עובדי הקבלן הראשי, ובין שהוא נמנה על עובדי קבלן משנה.

סיכום
"בקרת לקוח" הינה הבקרה היעילה ביותר המוכרת כיום. שימוש מושכל בבקרת לקוח, תביא לשיפור מתמיד בכל התחומים הקשורים בעבודות בניה. מטה הבטיחות מאמין כי היענות והירתמות לקול קורא זה, וקיום מתמיד בבקרת לקוח, על ידי מבצעי הבניה, תשפר את איכות הדרכת העובדים בגובה, וכפועל יוצא מכך, תביא לשיפור ברמת הבטיחות בעבודות בניה.

מטה הבטיחות
אין באמור במסמך זה כדי להטיל חובה על צד ג' או להוות ראיה לאי מילוי הוראות הדין הרלוונטי והוא מהווה המלצה בלבד.
אין בהודעה זו כל כוונה להטיל דופי בעבודתם של מדריכי העבודה לגובה.