ביום 16.1.2021 עודכן גובה מדרגות מס הרכישה, בהתאם לשיעור עליית המדד הקבוע בסעיף 9(ג2) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג – 1963 (להלן: "החוק") בשנת 2020 המתפרסם ביום 15.1.2021 (מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים). המדרגות מתעדכנות אחת לשנה בהתאם להוראות החוק.

המשמעות המעשית של עדכון גובה המדרגות במקרה של עליית מדד, היא הפחתה בסכום של מס הרכישה. כלומר, המחיר ממנו מתחילים להתחייב במס רכישה, עלה. לדוגמה, במקרה של דירת מגורים יחידה - אם בשנת 2020 לא שולם מס על שווי שעד 1,744,505 ₪ ממחיר הדירה, הרי שמעתה לא ישולם מס על שווי שעד 1,747,865 ₪ ממחיר הדירה.
כמו כן עודכנו יתר מדרגות מס הרכישה לדירה יחידה ולדירה נוספת, וכן יתר הסכומים שבחוק המתעדכנים לפי שיעור עליית המדד.
 

להלן מדרגות המס על הרוכש דירת מגורים יחידה החל מיום 16.1.2021 ועד 15.1.2022:

בהתאם להוראות סעיפים 9(ג1ג)(3) לחוק רוכש של דירת מגורים יחידה (בהתאם להגדרות בחוק) החל מיום 16.1.21 ועד ליום 15.1.22 יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:
 
1. על חלק השווי שעד 1,747,865 ש"ח – לא ישולם מס
2. על חלק השווי העולה על 1,747,865 ש"ח ועד 2,073,190 ש"ח – 3.5%
3. על חלק השווי העולה על 2,073,190 ש"ח ועד 5,348,565 ש"ח – 5%
4. על חלק השווי העולה על 5,348,565 ש"ח ועד 17,828,555 ש"ח – 8%
5. על חלק השווי העולה על 17,828,555 ש"ח – 10%
 
לדוגמה: רכישת דירת מגורים יחידה (כהגדרתה בחוק) בסך של 2,200,000 ₪ :
על חלק השווי שעד 1,747,865 ₪  - לא ישולם מס
על חלק השווי העולה על 1,747,865 ₪ ועד 2,073,190 ₪  ישולם מס בשיעור 3.5%  =  11,386 ₪
על חלק השווי העולה על 2,073,190 ₪ ועד 2,200,000 ₪ ישולם מס בשיעור 5% = 6,341  ₪
 
סה"כ מס רכישה לתשלום – 17,727 ₪ (לעומת 17,905 ₪ לרכישות בין 16.1.20 ל – 15.1.21)
 
 

להלן מדרגות מס הרכישה אשר חלות על רכישת "דירה נוספת" (שאינה יחידה):

 
בהתאם להוראות סעיף 9(ג1ג)(1) לחוק רוכש של דירת מגורים (שאינה דירת מגורים יחידה) מיום 16.1.21 ועד ליום 15.1.22 יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:
 
1. על חלק השווי שעד 1,294,770 ש"ח – 5%
2. על חלק השווי העולה על 1,294,770 ש"ח ועד 3,884,295 ש"ח – 6%
3. על חלק השווי העולה על 3,884,295 ש"ח ועד 5,348,565 ש"ח – 7%
4. על חלק השווי העולה על 5,348,565 ש"ח ועד 17,828,555 ש"ח – 8%
5. על חלק השווי העולה על 17,828,555 ש"ח – 10%
 
 
לדוגמה: רכישת דירת מגורים (שאינה יחידה) בסך של 2,200,000 ₪:
 
על חלק השווי שעד 1,294,770 ₪  ישולם מס בשיעור 5%  =  64,739 ₪
על חלק השווי העולה על 1,294,770 ₪ ועד 2,200,000 ₪  ישולם מס בשיעור 6%  =  54,314 ₪
 
סה"כ מס רכישה לתשלום – 119,053 ₪ (לעומת 119,077 לרכישות בין 29.7.20 ל – 15.1.21).