בעקבות פעילות התאחדות הקבלנים בוני הארץ פורסמו תקנות הפחת המואץ ברשומות ולכן נכנסו לתוקף התיקונים שאושרו. התקנות קובעות כי לגבי ציוד שנרכש בין ה-1 לספטמבר 2020 עד 30 ביוני 2021 יחול פחת בשיעור כפול משיעור הפחת עפ"י דין, כאשר ישנה חלוקה לתקופות לעניין הענפים השונים.