מכרז הבינוי והשיכון מס':9856-2018

בית מכרזים מכרז הבינוי והשיכון מס':9856-2018

ביצוע השלמות עבודות פיתוח שלב א'- תשתיות עמוקות וסלילה

תאריך אחרון להגשת הצעה: 24/12/18