מכרז החברה למשק וכלכלה שלטון מקומי מס': פת/2019/ 21

בית מכרזים מכרז החברה למשק וכלכלה שלטון מקומי מס': פת/2019/ 21

ביצוע עבודות כבישים, פיתוח ותשתיות

דחיית המועד להגשת הצעות למכרז

החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "החברה") מודיעה בזה על דחיית המועד להגשת הצעות מחירים לביצוע עבודות כבישים, פיתוח ותשתיות ברשויות המקומיות וזאת בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של 5,000 ש"ח, שלא יוחזרו, לכל מעטפת מכרז.

התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז יכול להעשות באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.mashcal.co.il באמצעות כרטיס אשראי או במשרדי החברה,

בשעות העבודה הרגילות, באמצעות המחאה לפקודת החברה או באמצעות כרטיס אשראי.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 7, בין השעות 09:00 ל- 16:00. 

ישיבת הבהרות תיערך ביום ראשון ה- 18.8.2019 בשעה 15:00, במשרדי החברה, קומה 9.

המשתתפים במכרז מוזמנים להשתתף בישיבת ההבהרות.

את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי פת / 2019 /21, יש להפקיד במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) מיום שלישי ה- 27.8.2019

ועד ליום רביעי ה- 28/8/2019 עד לשעה 12:00 בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה, "מגדל התיכון", רחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

החברה תפצל את הזכיה בין מספר משתתפים. 

לפרטים נוספים יש לפנות לחברה למר יובל בודניצקי טלפון: 6235208 - 03

  

                אביקם בלר, מנהל כללי