מכרז החברה לפיתוח פתח תקווה מס': 4/19

בית מכרזים מכרז החברה לפיתוח פתח תקווה מס': 4/19

הזמנה לקבל הצעות לרכישת כל זכויות העירייה במקרקעין המצויים ברח' שחם, פינת רח' זלוטניק, מדרום  לא.ת."רמת סיב" בפתח תקוה, הידועים כחלקות 301 ו- 302 בגוש 6393, בשטח כולל רשום של 3,246 מ"ר, והידועים גם כמגרש 101 לפי תכנית פת/מק/1602/ 2

תאריך אחרון להגשת הצעה:24/11/2019