מכרז חברת המשק וכלכלה מס': אס/ 2019 / 24

בית מכרזים מכרז חברת המשק וכלכלה מס': אס/ 2019 / 24

החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ מביאה מכרז של תכנון ובניית אולמות ספורט וקירויים למגרשי ספורט...

תאריך אחרון להגשת המכרז: 27/11/2019 במסירה ידנית

החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזה הצעות מחירים לתכנון ובניית אולמות ספורט, היכלי ספורט ומופעים וקירויים למגרשי ספורט (להלן: "המבנים") בשיטות בניה קונבנציונלית וטרומית וזאת בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

 

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 29.10.2019, תמורת תשלום בסך של 5,000 ש"ח, שלא יוחזרו, לכל מעטפת מכרז.

 

התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז יכול להעשות באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.mashcal.co.il באמצעות כרטיס אשראי או במשרדי החברה, בשעות העבודה הרגילות, באמצעות המחאה לפקודת החברה או באמצעות כרטיס אשראי.

 

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 6, החל מיום 29.10.2019, בין השעות 09:00 ל- 16:00.

 

פגישת הבהרות תתקיים ביום שני ה- 11.11.2019 בשעה 13:00 במשרדי החברה, "מגדל התיכון", ברחוב הארבעה 19, קומה 8, תל-אביב.

 

המשתתפים במכרז מוזמנים להשתתף בפגישת ההבהרות.

 

את ההצעות יש להגיש בשתי מעטפות סגורות נפרדות, מאוגדות ביחד, נושאות ציון מכרז פומבי אס/24/2019 כשמעטפה אחת תכלול את שתי חוברות המכרז בצרוף הערבות ומעטפה שניה תכלול את התוכניות והחומר הטכני הנלווה.

 

את המעטפות יש להפקיד במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) מיום שלישי ה- 26.11.2019 ועד ליום רביעי       ה- 27.11.2019, עד לשעה 12:00 בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה, "מגדל התיכון", רחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

 

החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

 

החברה תפצל את הזכיה בין מספר משתתפים.

 

לפרטים נוספים יש לפנות לחברה למר איל שורצמן טל: 6235285 - 03

    

                          אביקם בלר, מנהל כללי