מכרז מי שבע מס':03/19

בית מכרזים מכרז מי שבע מס':03/19

להעתקה והנחה של קווי סניקה לביוב 710, 630, 250 מ"מ מתחנת שאיבה אופקים למט"ש באר שבע

מפגש מציעים יתקיים ביום שני ה-05/08/19  בשעה 09:00 במשרדי התאגיד, נוכחות המציעים במפגש הינה תנאי סף להשתתפות בהליך.

שאלות מציעים: עד ליום שני  ה-12/08/19 בשעה 16:00.

מענה לשאלות : עד ליום ראשון ה-18/08/19 בשעה 16:00

הגשת ההצעות: ביום רביעי ה-21/08/19 עד השעה 13:00.