מכרז משרד הבינוי והשיכון מס': 14011/2018

בית מכרזים מכרז משרד הבינוי והשיכון מס': 14011/2018

עבודות בכביש 20 אזור מודיעין

סיור קבלנים: 22/11/2018

תאריך אחרון להגשת הצעה: 03/12/2018